Privacy Statement _ WIT Systeem

1. Introductie en werkingssfeer
WIT is een product van Tijhuis Ingenieurs B.V. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld uit naam van Tijhuis Ingenieurs.

 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met Tijhuis Ingenieurs met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is op:

 • leveranciers, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van Tijhuis Ingenieurs;
 • bezoekers van de websites van https://www.witsysteem.nl/, of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

 Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar Tijhuis Ingenieurs. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.

 Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen u om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij de privacyverklaring in hoofdstukken ingedeeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2022 en geldt vanaf deze datum.

2. Begrippenlijst
Betrokkene:
degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Bijzondere Persoonsgegevens:
Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.

Derden:
(rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van Tijhuis Ingenieurs zijn, zoals: (rechts)personen met wie wij op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Persoonsgegevens:
alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.

Verwerken:
alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit Tijhuis Ingenieurs.

3. Deze persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken
Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens Tijhuis Ingenieurs van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • betalingsgegevens;

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
  • welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;
  • de wijze waarop u door de website navigeert;
  • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
  • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

 Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van WIT;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Tijhuis Ingenieurs rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

 5. Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens
 Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.

Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan Tijhuis Ingenieurs uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

 Tijhuis Ingenieurs kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Tijhuis Ingenieurs;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van Tijhuis Ingenieurs;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is, omdat Derden in opdracht van Tijhuis Ingenieurs werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt Tijhuis Ingenieurs ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.

 Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan Tijhuis Ingenieurs gebruik maken:

 • websitebeheer;
 • HR software leveranciers.

 Tijhuis Ingenieurs blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Tijhuis Ingenieurs sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

7. BEVEILIGING
Tijhuis Ingenieurs neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • alle werknemers van Tijhuis Ingenieurs hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

 Daarnaast zorgt Tijhuis Ingenieurs ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s (waaronder WIT) en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is.

8. Geautomatiseerde besluitvorming
Tijhuis Ingenieurs kan indien nodig op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een werknemer van Tijhuis Ingenieurs) tussen zit. Voorbeeld: bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het gebruik van onze websites.

9. Uw rechten
Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Tijhuis Ingenieurs of door een e-mail te sturen aan: Myrte Tijhuis info@tijhuisingenieurs.nl. Tijhuis Ingenieurs controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

 Tijhuis Ingenieurs zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Tijhuis Ingenieurs u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

1. Inzage Persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens Tijhuis Ingenieurs van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.

11. Wijzigen Persoonsgegevens
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat Tijhuis Ingenieurs verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal Tijhuis Ingenieurs dit meteen verbeteren. Indien Tijhuis Ingenieurs uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Tijhuis Ingenieurs u hiervan op de hoogte.

12. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die Tijhuis Ingenieurs van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

13. Intrekken van toestemming
U kunt uw verleende toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

14. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
U kunt de Persoonsgegevens die Tijhuis Ingenieurs van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.

15. Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Tijhuis Ingenieurs, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van uw Persoonsgegevens.

16. Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door Tijhuis Ingenieurs wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van Tijhuis Ingenieurs of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien Tijhuis Ingenieurs zich op deze grondslagen baseert maakt Tijhuis Ingenieurs een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Tijhuis Ingenieurs te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

17. Recht om een klacht in te dienen/juridische procedure te starten
Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

18. Het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

19. Minderjarigen op de website van Tijhuis ingenieurs
Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend onder toezicht van uw ouder/ voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

20. Cookies en vergelijkbare technieken
Tijhuis Ingenieurs maakt op deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. Tijhuis Ingenieurs is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. Tijhuis Ingenieurs kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van WIT worden deze kleine stukjes herkend.

Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden op onze website; cookiestatement.

21. Contactgegevens / Vragen / Klachten / Opmerkingen
Onze contactgegevens zijn:
Tijhuis ingenieurs B.V.
Dampten 24C
1624 NR Hoorn
Telefoonnummer: 0229-272 000

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonsgegevens door contact op te nemen met Myrte Tijhuis.

22. Wijzigingen en toepasselijk recht
Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Tijhuis Ingenieurs en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

23. Bewaartermijnen
Tijhuis Ingenieurs bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Tijhuis Ingenieurs bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

 Tijhuis Ingenieurs bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Tijhuis Ingenieurs heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Tijhuis Ingenieurs neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.